Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Løsøre - vergens plikter

båter (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Vergen skal sørge for at eiendeler holdes i god stand, blir sikret, oppbevart og forsikret på en betryggende måte. Dersom vergen ønsker å avhende løsøre, må vergen ha Fylkesmannens samtykke på forhånd. Se vergemålslovens §§ 36 og 39.

Den som har verge og ikke er fratatt den rettslige handleevnen, kan likevel selv bestemme, når han eller hun er i stand til det. Det han eller hun mener og ønsker vil være av vesentlig betydning for den beslutning som skal tas. 

 

 

Hva er løsøre?

 

Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Løsøre kan eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy. Løsøre kan være alt fra en kaffekopp uten særlig verdi, til en seilbåt med svært høy salgsverdi eller en gammel kiste med høy affeksjonsverdi.  

 

Når må samtykke fra Fylkesmannen innhentes? 

 

Vergemålsloven § 39 bokstav i, innebærer at vergen i noen tilfeller må innhente Fylkesmannens samtykke, dersom vergen ønsker å «avhende» løsøre. Avhendelse innebærer at eiendelen går over fra én eier til en annen ved en disposisjon og omfatter blant annet salg og gave.

 

Det kreves Fylkesmannens samtykke i de tilfeller hvor løsøret enten:

-          har større verdi

-          er av usedvanlig karakter

-          eller har spesiell interesse for den vergetrengende, eller hans/hennes nærmeste familie.  

 

Det vil bero på et skjønn om den aktuelle gjenstanden faller inn under ett av disse kriteriene.  

 

Kriteriet «større verdi» er relativt, og hvor grensen skal trekkes kan dermed ikke angis nøyaktig. Det vil bero på en konkret vurdering, hvor det blant annet må legges vekt på den økonomiske situasjonen til den som har verge og eiendelens karakter.  

 

Kriteriet «usedvanlig karakter» vil både omfatte løsøre av en viss økonomisk verdi og løsøre hvor det er andre hensyn enn de økonomiske som kan tilsi at salg ikke bør gjennomføres.  

 

Kriteriet «spesiell interesse» vil typisk omfatte løsøre som har liten eller ingen økonomisk verdi, men hvor eiendelen har en spesiell affeksjonsverdi.

 

Mange gjenstander vil være av en slik art at vergen kan treffe en avgjørelse uten Fylkesmannens samtykke, men dersom vergen er i tvil, bør han eller hun rådføre seg med Fylkesmannen før endelig beslutning treffes.  


( Sist endret: 22.05.2017)