Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Fylkesmannens forvaltning - ulike hjemler

måker med barn 

 

Fylkesmannen er involvert i forvaltningen av midler etter flere lover. Vergemålsloven er den viktigste hjemmelen. I tillegg gir arveloven, dekningsloven og lov om forsvunne personer hjemmel til forvaltning.

 

Etter vergemålsloven

 

Fylkesmannen kan ta til forvaltning penger og andre finansielle eiendeler tilhørende mindreårige og voksne som har verge, når det følger av vergemålsloven og:

 

  • ikke annet følger av lov eller er bestemt på annen måte i for eksempel gavebrev eller testament
  • midlene overskrider beløpsgrensen på 2G
  • eller, dersom beløpet er under 2G, og det foreligger særlige grunner for at Fylkesmannen skal overta forvaltningen

 

Fylkesmannen kan oppnevne bestyrer for midler som ikke kan eller bør gjøres om til likvide midler, men som bør tas til forvaltning. Et eksempel kan være aksjer i et aksjeselskap eid av familien. Fylkesmannen kan alternativt la vergen forvalte slike midler.

 

Likvide midler plasseres som bankinnskudd på individuelle konti i bank.

 

Sentral vergemålsmyndighet har etter en gjennomført kvalifiseringsrunde blant bankene, fastsatt hvilke banker som skal benyttes til forvaltning av vergemålsmidler.

 

Rentesettingen på de ulike produktene er den enkelte banks kommersielle vurdering.

 

Midler som forvaltes av Fylkesmannen etter andre lover eller bestemmelser:

 

Fylkesmannen kan forvalte midler også etter andre lover:

 

  • Der det er bestemt i testament at Fylkesmannen skal forvalte midler som tilfaller arvemottaker, jf arveloven § 32

 

 


( Sist endret: 22.05.2017)