Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Fratakelse av rettslig handleevne

Det er særskilte vilkår for vergemål med fratakelse av den rettslige handleevnen. Det skal forholdsvis mye til før retten kan beslutte hel eller delvis fratakelse.

Handleevnen kan fratas på det økonomiske området, eller det personlige. 

 

Det økonomiske området

 

For å kunne frata en person rettslig handleevne på det økonomiske området er det et vilkår at det er nødvendig, for

 

- å forhindre at formuen eller andre økonomiske interesser blir utsatt for fare for å bli ”vesentlig forringet”, eller

 

- å forhindre at personen blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte

 

Beslutningen kan begrenses til å gjelde i forhold til en eller flere eiendeler eller i forhold til bestemte disposisjoner som vergehaveren forventes å utføre.

 

Det personlige området

 

Vergemål kan også omfatte fratakelse av handleevnen på det personlige området. Som eksempel kan nevnes beslutninger i forhold til:

- pass

- institusjonsopphold

- søknad om ulike tjenester og goder på bestemte områder

 

Personlig handleevne vil også kunne være fratatt på andre områder. Det vil framgå av domstolens beslutning om fratakelse av personlig handleevne, hvilket område fratakelsen gjelder for.

 

For å kunne frata en person rettslig handleevne på det personlige området må foreligge betydelig fare for at personen vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade personens interesser.

 

Daglig selvråderett

 

Den som er fratatt den rettslige handleevnen har, med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt, adgang til selv å:

- inngå eller si opp arbeidsavtaler

- råde over egentjente midler eller midler som han eller hun har fått stilt til egen rådighet

- foreta disposisjoner som er vanlige i en husholdning og for oppfostring av egne barn  

 

 


( Sist endret: 22.05.2017)