Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Er du verge i dag?

utsikt mot Lofoten (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Ditt oppdrag fortsetter 

Fylkesmannen vil ikke foreta noe automatisk bytte av verger etter at reformen trer i kraft. På samme måte som overformynderiene kan gjøre i dag, vil Fylkesmannen kunne bytte verge, dersom behovet til den som har verge tilsier det, eller det oppstår særlige forhold.

Vergemålet vil fortløpende bli vurdert, også i framtiden. Fylkesmennene skal føre tilsyn med vergene. Dersom behovet til den som har verge er endret, vil det kunne føre til en endring eller avvikling av vergemålet.

Vi håper at alle dagens flinke og samvittighetsfulle hjelpeverger og verger fortsetter som verger etter at fylkesmennene tar over.

Begrepene overformynderi og hjelpeverge blir historiske

Den nye loven innebærer at du må forholde deg til Fylkesmannen som første instans. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, vil bli overført til landets 18 fylkesmenn. Du blir verge. Begrepene overformynderi og hjelpeverge faller bort.

Oppdraget vil bli lettere for de fleste

For de fleste av dagens verger, er det er lagt opp til en vesentlig enklere regnskapsavleggelse etter ny lov og forskrift. Regnskapet vil som hovedregel kun innebære innsending av selvangivelse, en årlig fullstendighetserklæring og kontoutskrifter. Det legges opp til bruk av digitalt førstevalg via Altinn.

Det vil bli gitt informasjon til vergene gjennom portalen og via Fylkesmannen. Fylkesmannen vil gjennomføre opplæring for verger, og vil kunne gi fortløpende råd til vergene. Det arbeides også med en håndbok for verger.

Selvbestemmelse og samtykke

Vergemålsreformen er også en holdningsreform. Det er viktig å være bevisst på at oppgaven du har som verge er å ivareta interessene til den du er verge for. Vergemålet skal være individtilpasset. Viljen til den som du er verge for har stor betydning i forhold til hva du kan gjøre. Det er derfor viktig å spørre den du er verge for, før du tar beslutninger for ham eller henne. Dersom han eller hun f.eks. motsetter seg salg eller utleie av bolig, å gi gaver eller forskudd på arv eller andre disposisjoner, kan du som verge ikke foreta disposisjonen. Dersom den du er verge for er, eller blir, fratatt den rettslige handleevnen, plikter du likevel å legge vekt på det han eller hun mener, før du tar en avgjørelse. Det gjøres oppmerksom på at mange beslutninger krever Fylkesmannens samtykke i tillegg til samtykke fra den du er verge for.

Du har rett til godtgjørelse og utgiftsdekning

Etter de nye reglene om godtgjørelse og utgiftsdekning i ny lov og forskrift, vil en verge som hovedregel ha krav på godtgjørelse og dekning av nødvendige utgifter knyttet til utførelsen av vergeoppdraget.

 


( Sist endret: 22.05.2017)