Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Disposisjoner som krever samtykke

Før vergen kan utføre enkelte disposisjoner, kreves både Fylkesmannens samtykke og samtykke fra den som har verge og har samtykkekompetanse  

Fast eiendom:

 

- Kjøp/salg av fast eiendom, samt rettigheter til slik eiendom, herunder odel

 

- Pantsette fast eiendom, påhefte servitutt (veirett e.l.)

 

- Forpakte eller leie bort fast eiendom, herunder bolig og si opp slik avtale

 

- Kreve deling eller nye grenser mv.

 

- Drift av fast eiendom

 

Andre disposisjoner:

 

- Erverv av livsforsikring, livrente eller føderåd

 

- Avhende løsøre av større verdi, av usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for den som har verge eller hans/hennes familie

 

- Utlån krever samtykke når det lånes ut til vergen selv eller til vergens nærstående (se inhabilitet)

 

- Vergen må ha Fylkesmannens samtykke for å stifte gjeld eller pantsette på vegne av vergehaveren. Unntak: Lån til utdanning i Lånekassen.

Det er forbud mot kausjonsansvar og sikkerhet for andres gjeld, med mindre det foreligger særlige grunner. Vergen må derfor ha samtykke for å kausjonere for andres gjeld på vegne av den som har verge.

 

- Gaver med større verdi enn helt vanlige små gaver, men likevel innenfor skikk og bruk.

 

- Arveforskudd gis bare til livsarvinger når det er et behov hos livsarvingen, eller at det er skriftlig bekreftet at det er et ønske hos giveren, eventuelt om det finnes andre bevis for at det er i samsvar med ønsket til den som har verge.

 

- Avkall på arv eller avslag på gave på vegne av den som har verge, med unntak av arv og gave av ubetydelig verdi. 


( Sist endret: 22.05.2017)