Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergens rolle og oppdrag

Vergen skal ivareta interessene til den vergetrengende innenfor det mandat han/hun har fått fra Fylkesmannen. Det skriftlige mandatet vil være den viktigste veiledningen for den enkelte verge med hensyn til hvilke oppgaver vergen har.

 

Vergen skal høre hva den vergetrengende mener, før det treffes større beslutninger, og der det ellers er naturlig.

 

Vergen skal handle i tråd med personens vilje, med mindre den rettslige handleevnen er fratatt eller personen ikke er i stand til å forstå hva saken dreier seg om. 

 

Vergen bør rådføre seg med fylkesmannen når han eller hun er i tvil, og når det gjelder avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål.

 

Vergemålets omfang

 

Et vergemål kan gjelde både det personlige og økonomiske området. Med «personlige forhold» menes alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover økonomiske forhold. Dette vil for eksempel kunne omfatte søknader om trygde- og sosialstønader fra det offentlige, klage på vedtak fra offentlige forvaltningsorganer og representasjon i forbindelse med en rettssak mv.

 

Det er opp til vergen å ta initiativ overfor Fylkesmannen dersom det for eksempel er ønskelig å kjøpe eller selge en eiendom, ta opp lån eller tilsvarende handlinger. Vergen må også gjennomføre handlingen dersom Fylkesmannen samtykker. Fylkesmannen vil gi nødvendig veiledning og bistand, men det er vergen som f.eks. kontakter eiendomsmegler og signerer for den som har verge, dersom oppdraget omfatter dette. 

 

Fylkesmannen kan pålegge vergen å registrere og vurdere personens eiendeler og gjeld (økonomisk status). I tillegg kan vergen innhente opplysninger fra selvangivelsen m.m. 

 

Forvaltning av midlene og eiendelene til den man er verge for.

 

Vergen råder over midler på vegne av den han/hun er verge for, i tråd med sitt mandat. 

Vergen skal i tillegg sørge for å holde eiendeler, herunder løsøre, i god stand og skal se til at de er:

 

- sikret, for eksempel se til at boligen er brannsikret og at bilen er EU-kontrollert etc.

- oppbevart på en betryggende måte

forsikret i henhold til vanlig praksis

 

Vergen skal se til at eiendeler som kan gi avkastning, er riktig plassert. Penger skal settes på bankkonto i eierens navn.

 

Disponering av inntektene til den man er verge for

 

Vergen bruker de løpende inntektene til å dekke utgiftene til den vergetrengende, for eksempel husleie, strøm, forsikring, telefon, mat, vedlikehold, klær, frisør og vanlige små gaver. Fylkesmannen kan fastsette et «budsjett» for vergen, dvs. en grense for hva han eller hun kan disponere. 

 

Dersom vergen ved årsskiftet forvalter mer enn 2G (folketrygdens grunnbeløp) på sin vergekonto, skal det overskytende, som hovedregel overføres kapitalkonto som forvaltes av Fylkesmannen.

 

Fylkesmannen kan i visse tilfeller samtykke til at midler utover 2G kan beholdes på vergekonto dersom det foreligger «særlige grunner». Det kan for eksempel være aktuelt hvis det er store forestående utgifter for den vergetrengende, og betalingen vil medføre at  resterende innestående beløp blir lavere enn 2G.


( Sist endret: 22.05.2017)