Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergens forvaltning og regnskapsplikt

 

Registrering av formue

 

Når det blir opprettet et vergemål der vergen skal bistå personen med forhold av økonomisk art, skal vergen sende inn en økonomisk status til Fylkesmannen. I den økonomiske statusen skal vergen gå gjennom og opplyse om den vergetrengendes eiendeler og gjeld.

 

Valg av bankforbindelse - og disponering av midler på kapitalkonto

 

Vergen og den som har verge velger selv i hvilken bank de vil ha vergekonto og brukskonto.

Midler som ikke er båndlagt av Fylkesmannen (vergekonto og brukskonto) skal settes på bankkonto i eierens navn. Vergen sørger for at inntekter og utgifter til den vergetrengende blir godskrevet og betalt fra vergekontoen.

Når det er tale om kapital utover 2G, må det velges en bank for plasseringen av kapitalen. For denne kapitalkontoen velges bank og plasseringsvilkår blant de bankene som er kvalifisert til forvaltning av vergemålsmidler.

Uttak, innskudd og eventuell omplassering av midler på kapitalkontoen må godkjennes av Fylkesmannen etter søknad.

 

Regnskapsplikt

 

Vergen har regnskapsplikt for midler som tilhører den han/hun er verge for.

Regnskapsplikten er enkel og oppfylles ved at det årlig fylles ut en fullstendighetserklæring i tillegg til detaljerte årskontoutskrifter for vergekontoen og selvangivelsen for den man er verge for.

Vergen trenger altså ikke å føre et ordinært regnskap med inn- og utbetalinger.

 

Fullstendighetserklæring

 

Fullstendighetserklæring for utfylling er elektronisk tilgjengelig på www.altinn.no for vergene og består stort sett av avkryssingsfelter samt et kommentarfelt.

Vergene bekrefter her at oppdraget er utført i henhold til lov og forskrifter. De bekrefter at selvangivelsen ikke inneholder feil eller mangler samt den generelle økonomiske statusen. Vergene bekrefter også at kontoutskriften på detaljnivå kun inneholder reelle innskudd og uttak, for å ivareta løpende forpliktelser og andre transaksjoner til beste for den vergetrengende.

Hvis det er uttak eller innskudd på kontoutskriften som ikke er selvforklarende, skal dette påføres med forklaring i fullstendighetserklæringen.

Vergen plikter å ta vare på alle bilag fra vergekontoen i 3 år, og må kunne framlegge disse bilagene ved en eventuell kontroll fra Fylkesmannen.


( Sist endret: 22.05.2017)