Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Taushetsplikt for oppnevnte verger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter vergemålsloven (§ 46) plikter en oppnevnt verge å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite som ledd i vergeoppdraget. Dette gjelder opplysninger om:

 

- noens personlige forhold (for eksempel om noens helse eller økonomi) eller 

tekniske innretninger og fremgangsmåter eller

drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. Det kan være aktuelt der vergen skal drive en virksomhet på vegne av den han eller hun er verge for.

 

Taushetsplikten omfatter også å utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller tjeneste og i arbeid for andre. 

 

Taushetsplikten gjelder også etter at vergemålet er avsluttet.

 

Hva omfattes ikke av taushetsplikten?

 

Opplysninger om at en person har verge, hvem som er verge og rammene for vergeoppdraget er ikke taushetsbelagt.

 

Opplysninger som vergen har kjennskap til i kraft av å være familiemedlem eller pårørende, vil ikke være omfattet av taushetsplikten etter vergemålsloven.

 

Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder bare for de som er oppnevnt som verger. Foreldre som er verger for sine mindreårige barn, er ikke omfattet av taushetsplikten. 

 

Hva omfattes av taushetsplikten?

 

Noen opplysninger vil være av mer eller mindre følsom karakter. Den som har verge vil som regel ha et ønske om at vergen bevarer taushet om en del slike opplysninger. 

 

Opplysninger om medisinske årsaker kan ikke gis.

 

Hvis den som er satt under vergemål ikke selv kan gi uttrykk for sitt syn, gjelder ikke taushetsplikten overfor vedkommendes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre og søsken i større utstrekning enn det som må antas å være etter hans eller hennes ønske.

 

Dersom vergen har opplysningsplikt eller meldeplikt med hjemmel i lov, hindrer ikke taushetsplikten at vergen gir slik opplysning eller melding. 


( Sist endret: 22.05.2017)