Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Når opphører eller oppheves et vergemål?

 

 Opphør av et vergemål skjer når

 

- personen blir 18 år – hvis det ikke er grunn til å oppnevne verge

- personen med verge dør

- personen med verge er samtykkekompetent og trekker tilbake sitt samtykke til å ha verge

 

Opphevelse eller endring av vergemålet  

 

Vergemålet skal oppheves eller endres om vilkårene ikke lenger er tilstede eller forholdene tilsier det. Er vergemålet fastsatt ved dom, må krav om endring avgjøres ved søksmål.

 

Om forvaltning av midler ved opphør/opphevelse av vergemål

 

- Personen blir 18 år: de forvaltede midler frigjøres uten unødig opphold og såfremt det ikke foreligger klausuler som tilsier at de ikke frigis automatisk. Dersom det foreligger spesielle klausuler for frigivelse av midlene som forvaltes av Fylkesmannen, skal Fylkesmannen notifisere banken om dette innen kontohaver fyller 18 år.

 

- Vergetrengende dør: Fylkesmannens forvaltningsansvar opphører på dødsdato. Etter det overtar dødsboet forvaltningen. Midlene overføres fra kapitalkonto til ordinær sparekonto og bankens dialog vedrørende midlene er nå med dødsboet.

 

- Personen med verge er samtykkekompetent og trekker samtykket til vergemålet. Vedkommende råder nå helt og fullt over sine midler.

 

Selv om vergemålet opphører, gjelder imidlertid fortsatt vergens plikter overfor Fylkesmannen inntil sluttregnskap er levert og godkjent. For å få fullført sin lovpålagte regnskapsplikt, har vergen krav på kontoutskrift fra banken når det gjelder vergekonto(er) han har hatt disposisjonsrett for, selv om vergemålet er opphørt.

 

En mindreårig som blir myndig har adgang til å fortsette forvaltningen hos Fylkesmannen frem til han/hun er 25 år.


( Sist endret: 22.05.2017)