Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Midlertidig verge

I vergemålsloven møter du på tre ulike vergebegreper; verge, midlertidig verge og setteverge. Begrepet hjelpeverge, er ikke lenger i bruk. 

 

Midlertidig verge

 

«Hvis en oppnevnt verge ikke kan utføre sine oppgaver for en viss tid eller for visse saker, eller hvis det medfører betydelige problemer for vergen å utføre dem, kan det oppnevnes en midlertidig verge» (vergemålsloven § 27).

 

Dette gjelder bare de sakene der det er oppnevnt en verge og følgelig ikke der foreldre er verger for egne barn.

 

For mindreårige med foreldre som verger, er hjemmelen for å oppnevne ny eller midlertidig verge vergemålsloven § 16. 

 

Vergen kan av ulike grunner være ute av stand til å utføre noen av oppgavene som inngår i vergeoppdraget. At det oppnevnes en ny innebærer da at vedkommende trer inn i rollen til alminnelig verge og utøver de oppgavene som vergen ellers skulle gjort.  Dette kan være aktuelt enten for en viss tid – typisk om vergen har fravær på grunn av reise eller sjukdom – eller for visse saker, for eksempel fordi saken krever spesialkompetanse vergen ikke har.

 

Loven åpner også for at man kan oppnevne en midlertidig verge der en oppgave kan føre til betydelige problemer for alminnelig verge; det avgjørende er her ikke hva vergen kan, men hvor problematisk det vil være å faktisk utøve oppgaven. Men den klare hovedregel er at vergen som er oppnevnt skal gjøre alle oppgavene som ligger til oppdraget. 

 

Setteverge  

 

Er grunnen til at vergen ikke kan utføre oppgaven at han/hun er inhabil i saken, skal det oppnevnes en setteverge. Han/hun oppnevnes som midlertidig verge etter § 27 jf. § 34 annet ledd.

 

På samme måte som en alminnelig verge, må midlertidig verge, medregnet setteverge, være egnet for oppgaven, og samtykke til den etter vergemålsloven § 28. Videre skal den midlertidige vergen utøve oppgavene og vergeoppdraget etter de samme reglene som alminnelig verge, og kan henvende seg til Fylkesmannen i sitt fylke for opplæring, veiledning og bistand (vml. § 6).

 

Kontaktinformasjon til Fylkesmennene finner du her. 


( Sist endret: 22.05.2017)