Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Er du verge i dag?

Fylkesmannen foretok ikke noe automatisk bytte av verger etter at vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli 2013.

Vergemålet vil fortløpende bli vurdert, også i framtiden. Fylkesmannen fører tilsyn med vergene. Dersom behovet til den som har verge endrer seg, vil det kunne føre til en endring eller avvikling av vergemålet. Fylkesmannen vil herunder også kunne bytte verge, dersom behovet til den som har verge tilsier det, eller det oppstår særlige forhold.

Vergemålsloven av 2010 innebærer at vergene forholder seg til Fylkesmannen som første instans. Det heter verge, og begrepene overformynderi og hjelpeverge har bortfalt.

Oppdraget

For de fleste av vergene ble det vesentlig enklere å levere vergeregnskap etter ny lov og forskrift. Regnskapet vil som hovedregel kun innebære innsending av selvangivelse, en årlig fullstendighetserklæring og kontoutskrifter. Det legges opp til og oppfordres til bruk av elektronisk innsendelse via Altinn. For mer info om Altinn, se www.altinn.no

Vergene får informasjon gjennom vergemålsportalen og via Fylkesmannen.  Fylkesmannen gjennomfører opplæring for verger, og vil også kunne gi fortløpende råd og veiledning. Det er utarbeidet både e-læringsprogram og håndbok for verger.

 

Selvbestemmelse og samtykke

Vergemålsreformen er en holdningsreform og det er viktig å være bevisst på at oppgaven som verge er å ivareta interessene til den du er verge for. Vergemålet skal være individtilpasset og viljen og ønskene til den du er verge for har stor betydning i forhold til hva du kan gjøre. Det er derfor viktig å spørre den du er verge for, før du tar beslutninger på vegne av ham eller henne. Dersom han eller hun f.eks. motsetter seg salg eller utleie av bolig, å gi gaver eller forskudd på arv eller andre disposisjoner, kan du som verge ikke foreta disposisjonen. Dersom den du er verge for er, eller blir, fratatt den rettslige handleevnen, plikter du likevel å legge vekt på det han eller hun mener, før du tar en avgjørelse. Det gjøres oppmerksom på at mange beslutninger krever Fylkesmannens samtykke i tillegg til samtykke fra den du er verge for. Rådfør deg med Fylkesmannen dersom du er usikker eller i tvil.

 

Du har som verge rett til godtgjørelse og utgiftsdekning

Etter reglene om godtgjørelse og utgiftsdekning i ny lov og forskrift, vil en verge som hovedregel ha krav på godtgjørelse, samt dekning av nødvendige utgifter knyttet til utførelsen av vergeoppdraget. Dersom du er nærstående, har du i utgangspunktet ikke krav på godtgjøring. Du kan lese mer om reglene for godtgjøring og utgiftsdekning her.

 

Solnedgang i Trøndelag


( Sist endret: 22.05.2017)