Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Begrepsoversikt

Begjæring om vergemål: kan fremsettes av personen selv, nærstående eller behandler. Fylkesmannen kan også treffe vedtak av eget tiltak

Faste verger: Fylkesmannen kan engasjere faste verger med særlig kompetanse. Vergene godtgjøres.

Forvaltning av midler: skjer ved fylkesmannen, vergen og den som eier midlene alt etter om forvaltningen er overtatt av fylkesmannen eller ikke

Fremtidsfullmakter: en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiver dersom vedkommende i fremtiden ikke blir i stand til selv å ivareta sine interesser.

Godtgjøring av vergen: dekkes i utgangspunktet av den som er under vergemål eller av fylkesmannen dersom vedkommende har inntekt eller formue lavere enn forskriftsfastsatte grenser

Klageorgan: Statens sivilrettsforvaltning er klageorgan overfor vedtak fattet av fylkesmannen etter vergemålsloven

Lokal vergemålsmyndighet: fylkesmannen i fylket der man bor er første instans i vergemålssaker

Mandat: rammene for vergens oppdrag, gitt i vedtaket fra fylkesmannen

Midlertidig vedtak: fylkesmannen kan treffe midlertidig vedtak om vergemål før endelig vedtak kan fattes, dersom det er nødvendig for å avverge betydelig skade og ulempe

Midlertidig oppnevnt verge: Fylkesmannen kan oppnevne en verge midlertidig dersom den faste vergen ikke kan utføre sine oppgaver for en viss tid eller for visse saker. Ble etter tidligere lov kalt setteverge

Mindreårig: person som ikke har fylt 18 år

Myndige personer: personer over 18 år som ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen

Personer under vergemål: Personer under 18 år og personer over 18 år som det er vedtatt vergemål for

Rettslig handleevne: evnen til selv å inngå avtaler og binde seg rettslig. På de områder en person mangler rettslig handleevne, kan han eller hun ikke binde seg rettslig eller på annen måte disponere rettslig

Samboere: to personer som bor sammen i et ekteskapslignende forhold

Sentral vergemålsmyndighet: Statens sivilrettsforvaltning

Tilsynsfunksjon: Statens sivilrettsforvaltning fører tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven. Fylkesmannen fører tilsyn med vergene i sitt distrikt

Verge: Verge for en mindreårig er den som har foreldreansvaret, eller den som er oppnevnt. Verge kan oppnevnes for voksne som trenger hjelp til å ivareta sine interesser

Vergemål: det å ha en verge som har kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over ens midler

Vergemålsdistrikt: Hvert fylke er et eget vergemålsdistrikt, utenom fylkene Oslo og Akershus som er ett distrikt. Svalbard er et eget vergemålsdistrikt


( Sist endret: 22.05.2017)