Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Valg av modell for forvaltning av midler i bank etter ny vergemålslov

svaner med barn (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Etter den nye vergemålslovslovgivningen skal finansielle eiendeler som samlet overstiger grensen på 2G plasseres i bank på individuelle konti og i eierens navn. 

Ut fra denne forutsetningen har vergemålsprosjektet arbeidet med å finne en god modell for forvaltning av midler på kapitalkonti, og har kommet fram til en modell hvor selvbestemmelse vil stå sentralt.

Sentral vergemålsmyndighet skal i tråd med vergemålsloven etablere nasjonale avtaler om vilkår for plasseringene og hvilke banker som kan ta imot midlene. Vergen skal sammen med den han eller hun er verge for, om mulig velge hvilken plassering som passer best for innskuddene i en eller flere av de bankene som sentral vergemålsmyndighet har inngått avtale med.

Banker og plasseringsalternativ

Resultatet av hvilke banker som er kvalifisert til å være med på å konkurrere om vergemålsmidlene vil foreligge i løpet av oktober 2012. I løpet av høsten 2012 vil de ulike plasseringsalternativene være nærmere definert. Det er blant annet ønskelig å kunne velge mellom å plassere vergemålsmidler langsiktig eller kortsiktig, i tillegg til med og uten binding av renten.

Det vil deretter bli utlyst en ny konkurranse blant de kvalifiserte bankene. Konkurransen vil inneholde et standardisert utvalg av plasseringsalternativer, som bankene skal konkurrere om.

De kvalifiserte bankene vil få mulighet til å gi tilbud på de fastsatte plasseringsalternativene.

Sentral vergemålsmyndighet vil etter det legge frem en oversikt over valgte banker, med ulike renter og plasseringsalternativ. Det vil fortløpende gjøres en rangering av bankene. Rangeringen vil vise hvem som tilbyr de beste vilkårene på de forskjellige plasseringsalternativene. Vergene kan velge å omplassere midlene ut i fra eventuelle endringer i vilkår som framkommer av denne løpende oversikten.

Eventuelle uttak og innskudd fra kapitalkontoene som vergen velger å plassere pengene på, krever godkjenning fra Fylkesmannen. For de vergene som forvalter en finansiell formue på over 2 mill. kr, må plasseringen spres på flere banker, for å ivareta innskuddsgarantien som pr. i dag er fastsatt til 2 mill. kr. pr. bank.


( Sist endret: 21.11.2016)