Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Om vergemålsreformen

Ny vergemålslov ble vedtatt 11. mars 2010 og trådde i kraft 1. juli 2013.  Det har også medført at Norge har kunnet ratifisere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nytt regelverk for vergemål skal ivareta en bedre rettssikkerhet og integriteten for personer med verge.

 

 

Vergemålsreformen er en regelverks-, organisasjons-, kvalitets- og holdningsreform

Viktige endringer er: 

*   Ny vergemålslov erstatter umyndiggjørelsesloven fra 1898 og vergemålsloven fra 1927

*   Ratifisering (godkjenning) av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

*   Endring i utlendingsloven hva gjelder representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere

*   Avvikling av overformynderiene i kommunene, den lokale vergemålsmyndighet overføres til fylkesmannsembetene

*   Etablering av en sentral vergemålsmyndighet

 

Sentrale dokumenter som danner grunnlag for reformen er:

NOU 2004: 16 Vergemål

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)

FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  


( Sist endret: 21.11.2016)