Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Er du verge i dag?

Lofoten stemning (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Vi håper at dagens flinke og samvittighetsfulle hjelpeverger og verger fortsetter som verger etter at Fylkesmannen tar over for overformynderiene!

Fylkesmannen vil ikke foreta noe automatisk bytte av verger etter at reformen trer i kraft. På samme måte som overformynderiene kan gjøre i dag, vil Fylkesmannen kunne bytte verge, dersom behovet til den som har verge tilsier det, eller det oppstår særlige forhold.

Vergemålet vil fortløpende bli vurdert, også i framtiden. Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene. Dersom behovet til den som har verge er endret, vil det kunne føre til en endring eller avvikling av vergemålet.

Begrepene overformynderi og hjelpeverge blir historiske

Den nye loven innebærer at du må forholde deg til Fylkesmannen som første instans. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn og Sysselmannen på Svalbard. Du blir verge. Begrepene overformynderi og hjelpeverge faller bort.

Oppdraget vil bli lettere for de fleste

For de fleste av dagens verger, er det er lagt opp til en vesentlig enklere regnskapsavleggelse etter ny lov og forskrift. Regnskapet vil som hovedregel kun innebære innsending av selvangivelse, en årlig fullstendighetserklæring og kontoutskrifter. Det legges opp til bruk av digitalt førstevalg via Altinn.

Det vil bli gitt informasjon til vergene gjennom portalen og via Fylkesmannen. Fylkesmannen vil gjennomføre opplæring for verger, og vil kunne gi fortløpende råd til vergene. Det arbeides også med en håndbok for verger.

Selvbestemmelse og samtykke

Vergemålsreformen er også en holdningsreform. Det er viktig å være bevisst på at oppgaven du har som verge er å ivareta interessene til den du er verge for. Vergemålet skal være individtilpasset.

Viljen til den som du er verge for har stor betydning i forhold til hva du kan gjøre. Det er derfor viktig å spørre den du er verge for, før du tar beslutninger for ham eller henne. Dersom han eller hun f.eks. motsetter seg salg eller utleie av bolig, å gi gaver eller forskudd på arv eller andre disposisjoner, kan du som verge ikke foreta disposisjonen.

Dersom den du er verge for er, eller blir, fratatt den rettslige handleevnen, plikter du likevel å legge vekt på det han eller hun mener, før du tar en avgjørelse. Det gjøres oppmerksom på at mange beslutninger krever Fylkesmannens samtykke i tillegg til samtykke fra den du er verge for.

Du har rett til godtgjørelse og utgiftsdekning

Etter de nye reglene om godtgjørelse og utgiftsdekning i ny lov og forskrift, vil en verge som hovedregel ha krav på godtgjørelse og dekning av nødvendige utgifter knyttet til utførelsen av vergeoppdraget.

Dersom du har krav på salær for tiden fram til ny lov trer i kraft, må kravet fremmes for overformynderiet. Det er overformynderiet som skal ta stilling til kravet, og som sørger for utbetaling eller gir beskjed om dekning av de midler du forvalter.

Faste verger, som mottar godtgjørelse over minstebeløpet som Enhetsregisteret normalt setter (kr 50 000) for å blir registert som selvstendig næringsdrivende, bør være registrert som selvstendig næringsdrivende, når vergemålsloven trer i kraft. Fylkesmannen vil ikke kunne foreta innberetning, jf lønnsoppgaveplikten, eller forestå innbetaling av skatt mm for godtgjørelse, som skal dekkes av midlene til den som har verge. For informasjon om registrering, starte og drive en virksomhet mm, se her. Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret, og foretaket vil få et organisasjonsnummer.

Faste verger som årlig mottar godtgjørelse for sine oppdrag mellom kr 5 000 og kr 50 000 av midlene til de personer som de er verge for, må oppgi godtgjørelsen som inntekt på sin egen selvangivelse. Utgiften til verge kommer normalt til fradrag på selvangivelsen til personen som har verge. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om framgangsmåte for krav om godtgjørelse, føring i egen selvangivelse og fradrag for den som har verge, når vi har fått på plass nærmere retningslinjer for godtgjørelsen.

Alminnelige verger som mottar godtgjørelse under skattepliktig beløp trenger ikke være registrert som selvstendig næringsdrivende. 

Regnskap for tiden fram til ny lov trer i kraft

Overformynderiene består fram til oppgavene de i dag har er sluttført eller overført til Fylkesmannen i de respektive fylker.

Du som er hjelpeverge, verge eller setteverge, skal levere regnskap (avsluttet pr dato for lovens ikrafttredelse) innen to måneder etter ikrafttredelsen.

Avvikling av ordningen med fellesforvaltning som noen overformynderier har hatt

Noen av de store overformynderiene i landet har hatt fellesforvaltning av midlene til mindreårige og voksne med verge. Når fellesmassene blir avviklet i forbindelse med ikrafttredelse av ny lov, skal midlene plasseres som bankinnskudd på individuelle konti i bank.


( Sist endret: 21.11.2016)