Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergens bruk av barnets inntekter og kapital

Vergen kan bruke av barnets inntekter, normalt renteinntekter og inntekter fra utleie, til å dekke barnets egne utgifter. Familiens utgifter skal ikke dekkes av barnets inntekter eller kapital, kun barnets egne utgifter.

 

Vergemålsloven § 37 regulerer vergens bruk av midler, og lyder:

 

"Vergen dekker utgiftene til den som er under vergemål, med de inntekter vedkommende har. Dette gjelder også inntekter av midler som forvaltes av fylkesmannen. Om vergen ved årsskiftet disponerer mer enn det som er fastsatt etter § 49 første ledd, betales det overskytende til fylkesmannen. Fylkesmannen kan samtykke til at en slik innbetaling unnlates.

 

Fylkesmannen kan fastsette et beløp som vergen ikke må overskride, og bestemme at inntekten av midler som forvaltes av fylkesmannen, for en del ikke skal utbetales til vergen.

 

Strekker inntekten ikke til, kan kapitalen brukes helt eller delvis. Bruk av kapitalen krever fylkesmannens samtykke."

 

Bruk av barnets inntekter

 

Etter barneloven plikter foreldrene å dekke utgiftene til barnets forsørgelse og utdanning, når barnet selv ikke har midler til det. Dersom barnet har egne inntekter, vil barnet kunne bidra. Det er likevel ikke en plikt til å bidra med hele inntekten. Barnet vil ha krav på å beholde noe, også med sikte på sparing.

 

Fylkesmannen kan fastsette en beløpsgrense, som vergen ikke må overskride. Det vil kunne være aktuelt der barnet har store inntekter. Hvilken beløpsgrense som settes avhenger derfor av hvor store inntekter, for eksempel renter av innskudd, barnet har. Det må avgjøres konkret ut fra barnets økonomi og situasjonen ellers.

 

Ved bruk av barnets kapital til dekning av barnets utgifter, må det søkes om samtykke fra Fylkesmannen. 

 

Det vil kunne søkes om bruk av midler til blant annet leilighet dersom vilkårene er oppfylt.

 

Det vil kreves mer ved bruk av barnets formue, enn når det er tale om bruk av barnets inntekter, og det må foretas en avveining der hensynet til barnets beste er avgjørende. Når barnet er så stort at det skal høres, skal det tas hensyn til barnet ønske. I tillegg må barnets økonomiske situasjon vurderes.

 

Plikt til å høre den mindreårige

 

Der den mindreårige er over 12 år, plikter vergen å høre hva barnet mener før vergen treffer en avgjørelse. Dette gjelder i alle saker, også ved bruk av barnets inntekter eller kapital. Den mindreårige må derfor høres før vergen sender søknad om bruk av barnets kapital til Fylkesmannen. Også barn under 12 år bør høres der det er naturlig ut fra hva saken gjelder og barnets modenhet.


( Sist endret: 22.05.2017)