Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Verge for enslig mindreårig flyktning

Barn som har kommet alene, uten sine foreldre til Norge, har spesielle behov i forhold til andre barn. Barn har vanligvis sine foreldre som verger. I asylsøkerfasen har barnet krav på å ha en representant .

Når barnet har fått innvilget sin søknad om opphold, skal barnet få oppnevnt en verge i det fylket det blir bosatt.

Ordningen med representant faller bort.

Vergen skal være en juridisk erstatter for foreldrene. Vergen skal tale barnets sak i forhold til offentlige instanser, skole, helsevesen med mer.

Barnet trenger en voksen de kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har som flyktning. For å sikre barnets behov er det viktig at representanten har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at hun eller han kan orientere seg i det offentlige systemet. Det er viktig at vergen i tillegg til å være personlig egnet har kunnskap om barnets utsatte stilling.

Vergen skal sikre at

 • alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt påklage vedtakene på barnets vegne
 • barnet blir hørt
 • barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell
 • oppholdstillatelse fornyes
 • barnets eventuelle inntekt og formue blir forvaltet

 

Vergen har ikke det daglige omsorgs- eller forsørgelsesansvaret for barnet. Ny vergemålslov fra 2010, kommer til anvendelse for alle verger i den grad det er aktuelt, f.eks i forhold til inhabilitet, forvaltning av midler, godtgjøring og utgiftsdekning  med mer. 

Det er Fylkesmannen i det fylket barnet bor som skal oppnevne verge for barnet. Vergen må

 • være egnet
 • samtykke til oppnevningen
 • ikke selv være under vergemål
 • levere politiattest

Vergene gis nødvendig opplæring av den enkelte fylkesmann. Fylkesmannen skal også se til at vergen utfører vervet på en forsvarlig måte.

Oppdraget som verge faller bort når

 • Barnet blir 18
 • Barnet varig forlater Norge
 • Den som har foreldreansvar blir i stand til å utøve foreldreansvaret
 • Vilkårene for oppnevning på annen måte bortfaller
 • Vergen av hensyn til barnet blir fratatt oppdraget

( Sist endret: 22.05.2017)