Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Melde- og opplysningsplikt for midler tilhørende mindreårige og voksne personer med verge

par med hund (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Ny vergemålslov utvider tidligere melde- og opplysningsplikt for midler tilhørende mindreårige og voksne personer med verge. Bestemmelsen i lovens § 54 supplerer finansavtaleloven § 25 og skifteloven § 39.

Det er opplysningsplikt overfor vergen og fylkesmannen, for offentlige forvaltningsorgan, finansinstitusjoner, forsikringsselskap, pensjonsforetak, fondsforvaltningsselskap og verdipapirregistre og verge etter vergemålsloven § 54 andre ledd, jf § 28 i forskrift til vergemålsloven.

Etter vergemålsloven § 54 tredje ledd har vergen og fylkesmannen, uten hinder av taushetsplikt, rett til innsyn i opplysninger hos skattemyndighetene om personer med verge og personer det er begjært om oppnevning av verge for. Skattemyndighetene har meldeplikt overfor sentral vergemålsmyndighet om mindreåriges finansielle eiendeler, når de overstiger grensen på to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G).

Vergen har opplysningsplikt overfor fylkesmannen, og i tillegg en plikt til uoppfordret å melde ifra så snart som mulig til fylkesmannen om endringer i formuessituasjonen til en mindreårig eller en person som er fratatt den rettslige handleevnen.

Meldeplikten er utdypet i §27 i forskrift til vergemålsloven. Det er meldeplikt for vergen, når den samlede formue til den mindreårige eller den som man er verge for (og som er fratatt den rettslige handleevnen), overstiger 2G, jf § 26 i forskrift til vergemålsloven. Det er ingen meldeplikt før det. Midler under 2 G vil også kunne underlegges fylkesmannen dersom særlige grunner tilsier det. Bekymringsmelding fra andre (barnevernet, andre offentlige instanser og privatpersoner) kan gi fylkesmannen informasjon som tilsier at midler under 2G bør sikres for barnet.

Vergemålsforskriften § 28 utdyper meldeplikten for stat eller kommune ved erstatningsoppgjør mv. til mindreårige. Det skal uoppfordret gis melding til fylkesmannen før utbetalingen foretas. Bestemmelsen gir nærmere regler om hva meldingen skal inneholde.


( Sist endret: 22.05.2017)