Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kjøp av fast eiendom, andel eller aksje i boligselskap

Dersom den mindreårige skal kjøpe fast eiendom, må vergen søke om Fylkesmannens samtykke. Erverv ved gave eller arv krever derimot ikke samtykke fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen skal vurdere om kjøpet vil være til det beste for den mindreårige. Sentrale momenter er bl.a.

 

-          om den mindreårige selv skal bo på eiendommen

 

-          den økonomiske situasjonen til den mindreårige og

 

-          hvilken type eiendom det er aktuelt å kjøpe

 

Det vil også ses hen til om kjøpet er økonomisk gunstig, selv om dette ikke er et absolutt krav.

 

Mindreårige over 12 år skal høres før vergen sender søknad til Fylkesmannen og bør medundertegne på søknaden. Også mindreårige under 12 år bør høres i den grad hans/hennes modenhet tilsier det.

 

I søknaden om kjøp må det redegjøres for hvordan løpende utgifter på eiendommen skal dekkes. Vergen må ta på seg ansvaret for vedlikehold og sørge for at eiendommen blir forsikret. Dersom den mindreårige har inntekter vil utgiftene til eiendommen kunne dekkes av hans/hennes inntekter inntil et fastsatt beløp.

 

Fylkesmannen vil, etter å ha godkjent erverv av fast eiendom, gjøre en påtegning på skjøtet, slik at skjøtet kan tinglyses av Statens Kartverk. 


( Sist endret: 22.05.2017)