Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Inhabilitet for vergen

Vergen er inhabil til å handle for den som har vergemål, når vergen, eller noen som vergen står nær, har motstridende interesser med personen som har verge.

Dersom du er verge for din bror og dere begge er arvinger etter en avdød tante, vil du være inhabil, men bare i forhold til skiftet av dødsboet. Det vil da måtte oppnevnes en midlertidig verge for selve skiftet.

Hvem anses å stå vergen nær?

Det vil bero på en konkret vurdering. Det avgjørende vil være om forholdet mellom vergen og personen er av en slik art at det kan være en fare for at vergen identifiserer seg med vedkommende person, og at vergen vil kunne sette denne personens intereser foran interessene til den han eller hun er verge for. Både følelsesmessige eller økonomiske bånd vil kunne medføre at vergen er inhabil.

Inhabilitet gjelder både fysiske og juridiske personer (f.eks. ens arbeidsgiver). Følgende personer anses alltid for å være nærstående:

–       Vergens ektefelle/samboer

–       Vergens foreldre, barn og søsken + deres ektefeller

–       Ektefellens/samboers foreldre, barn og søsken

–       En person som vergen representerer, f.eks. ens arbeidsgiver

Er vergen inhabil, så skal det oppnevnes midlertidig verge (tidligere setteverge) med unntak av foreldre. Foreldre kan som verge for sine barn ivareta et av sine barnets interesser overfor andre av sine barn og overfor øvrige nærstående. Det at barna har motstridende interesser utelukker derfor ikke at vergen kan ivareta alle sine barns interesser. Vergen kan likevel ikke ha egne interesser som strider mot barnas interesser.

Vergen vil for eksempel være inhabil, der den andre av foreldrene omkommer ved en erstatningsbetingende handling, og den gjenlevende ektefellen og barna søker erstatning for tap av forsørger. Dette kan særlig være aktuelt ved f.eks bilulykker.

I slike tilfeller utmåles det normalt en samlet forsørgertapserstatning, og erstatningsbeløpet fordeles deretter mellom de etterlatte. For å ivareta barnets interesser i forhold til fordelingen oppnevnes en midlertidig verge.


( Sist endret: 22.05.2017)