Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Enslige mindreårige asylsøkere

Barn som kommer alene til Norge og søker asyl, kalles enslige mindreårige asylsøkere.

De har krav på å få oppnevnt representant når

  • foreldre eller andre med foreldreansvar ikke befinner seg her, eller disse ikke er i stand til å utøve foreldreansvaret
  • barnet er under 18 år
  • barnet søker beskyttelse eller begrenset oppholdstillatelse i Norge

I 2010 kom det 892 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. De fleste barna som kommer til Norge alene, dvs uten sine foreldre, er mellom 15 og 18. Noen er yngre. De yngste blir plassert i egne omsorgsentre.

Enslige mindreårige asylsøkere har spesielle behov i forhold til andre barn. De trenger en juridisk erstatter for foreldrene, som taler barnas sak i forhold til utlendingsmyndighetene, skole, helsevesen, asylmottak, omsorgssenter med mer.

Barna har ved endringen i utlendingsloven kap. 11 A  fått sin rettssikkerhet styrket. De har fått en representantordning, dvs. en forsterket og tilpasset vergeordning for den første fasen de er i landet. Når de får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune i Norge skal de få oppnevnt oppnevnt verge, i likhet med andre barn som er uten foreldre/andre med foreldreansvar.

For mer informasjon om enslige mindreårige asylsøkere se proposisjon til Stortinget om endring i utlendingsloven Prop. 51 L og Barn på flukt Meld.St. 27.


( Sist endret: 22.05.2017)