Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Legalfullmakt - Nærståendes representasjonsrett

Legalfullmakt er et alternativ til vergemål, når det er behov for hjelp til dagligdagse gjøremål. Familiemedlemmer kan dermed hjelpe til uten å måtte oppnevnes som verge.  

Ordningen med legalfullmakt er hjemlet i vergemålsloven § 94 og gjelder bare hjelp på det økonomiske området.

 

Hva innebærer en legalfullmakt

 

Ordningen med legalfullmakt gir pårørende formell kompetanse til å representere sitt familiemedlem/sin nærstående:

 

- når personen selv åpenbart mangler evnen til å ivareta sitt anliggende

 

- uten skriftlig fullmakt fra personen selv

 

- uten å bli formelt oppnevnt som verge for ham eller henne

 

- for å utføre praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål for personen, som gjelder personens bolig og daglige underhold, og betaling av skatter og avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler som personen man hjelper selv har inngått

 

- for å sørge for nødvendige oppsigelser av betalingsoppdrag som ikke lenger er aktuelle

 

Hvem er nærstående

 

Vergemålsloven angir i prioritert rekkefølge hvem som anses som nærstående:

 

- Ektefelle eller samboer

 

- Barn

 

- Barnebarn

 

- Foreldre

 

Et barn kan representere sin far eller mor selv om ektefellen er i live, men da må ektefellen skriftlig ha sagt fra seg sin rett. Dersom det er ønskelig og det er enighet om det, kan flere opptre samtidig, f.eks. to barn eller begge foreldrene.

 

Hva omfattes ikke av legalfullmakten

 

Man kan ikke bruke legalfullmakt til å:

 

- kjøpe eiendeler utover det helt dagligdagse

 

- selge personlige eiendeler

 

- kjøpe eller selge fast eiendom

 

- investere i eller selge verdipapirer

 

Dersom noen av de nevnte disposisjoner ønskes utført, og personen ikke har opprettet en gyldig framtidsfullmakt, mens han eller hun var i stand til det rettslig sett, må det oppnevnes verge.

 

Dersom familiemedlemmet opptrer utenfor sin fullmakt, vil han eller hun kunne komme i ansvar på samme måte som andre som opptrer utenfor sin fullmakt, jf. avtaleloven § 25.

 

Legalfullmakt kan brukes der det er et midlertidig behov, f.eks. i en akutt situasjon etter slag, ulykker mm. Personen trenger hjelp der og da. Legalfullmakten kan også vare «evig». Er det ikke behov for vergemål, skal det heller ikke oppnevnes verge.

 

Når bør det oppnevnes verge i stedet?

 

Det er ikke nødvendig med vergemål for å utføre enkle oppgaver, for å få hverdagen til å gå rundt, men det kan tenkes at den som f.eks. har hatt slag flytter hjem. Det må ordnes en del praktisk, og det er behov for flere tjenester. Dersom man trenger noen til å passe på at man får de tjenestene man har krav på, trenger man verge.

 

Dersom den som trenger hjelp ikke har samtykkekompetanse vil det kunne være behov for å oppnevne verge. Så lenge det holder med legalfullmakt, kan denne brukes inntil noe skjer og det oppstår et større behov. Fylkesmannen skal bare kunne gripe inn når det blir behov for verge.

 

Dokumentasjon overfor banker og andre

 

Intensjonen med bestemmelsen er at nærstående ikke skal oppleve endeløse dokumentasjonskrav. Den som påberoper seg en legalfullmakt må likevel forvente at det vil kreves noe dokumentasjon, særlig der banker o.a. ikke kjenner sin kunde og forholdene rundt ham eller henne.

 

Den som påberoper seg legalfullmakt må sannsynliggjøre at det er et behov for bruk av legalfullmakt. Det vil kunne løses ved innhenting av en legeerklæring som beskriver tilstanden, dvs. at det foreligger "sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred", som gjør at pasienten" ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser."

 

Bankene vil kunne ha behov for en sannsynliggjøring av at de aktuelle økonomiske disposisjonene faller inn under det en nærstående kan gjøre, når han eller hun påberoper seg legalfullmakt. Fullmektigen får en begrenset disposisjonsrett til konto, siden legalfullmakten er begrenset til visse typer gjøremål/betalinger.

 

Bankene vil også kunne ha behov for å forvisse seg om at det ikke er oppnevnt verge eller at det ikke foreligger en fremtidsfullmakt, for den personen som ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske anliggender. 


( Sist endret: 22.05.2017)