Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Bank og vergemålsmidler til forvaltning

Her vil du finne samlet informasjon om forvaltning av vergemålsmidler og spørsmål i tilknytning til valg av bankplassering med mer.

Som hovedregel skal finansielle eiendeler som eies av personer med verge, forvaltes av fylkesmannen. Personen det gjelder skal gi sitt samtykke til slik forvaltning, så sant han eller hun er i stand til å forstå hva et slikt samtykke innebærer.

Grensen for når fylkesmannen plikter å forvalte midlene, er satt til et beløp lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G).

De midlene som forvaltes av fylkesmannen, skal plasseres som bankinnskudd på individuelle konti i bank. Statens sivilrettsforvaltning, som sentral vergemålsmyndighet, forhandler frem avtaler og vilkår for innskuddsformål.

 

Plasseringsalternativer for kapitalkonto

Her vil du finne en oversikt over hvilke banker som er med i ordningen om plassering av vergemålsmidler, og hvilke plasseringsprodukter og vilkår de tilbyr.
Les mer.

 

Vergens skjema for bestilling og/eller endring av kapitalkonto

Her finner du skjemaet for bestilling eller endring av kapitalkonto. Skriv ut, fyll inn og send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen du er verge for er folkeregistrert.
Skjema for opprettelse av kapitalkonto og valg av plassering (bokmål) (nynorsk).

 

Regelbok for plasseringsordning for vergemålsmidler i bank

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidet en egen regelbok som bankene har akseptert som et overordnet rammeverk for plasseringen av midler tilhørende personer med verge på kapitalkonti. Regelboken omhandler blant annet vilkårene for godkjenning av produkttilbud, publisering av godkjente produkttilbud og kontoinformasjon, og fylkesmannens innsendelse av instrukser i forbindelse med valg av produkt og dertil hørende opprettelse av kundeforhold.

1. versjon - gjeldende fra 28. januar 2013

2. versjon - gjeldende fra 29. juli 2013

3. versjon - gjeldende fra 1. desember 2017

 

Trykk her for å lese regelboken, gjeldende fra og med 1. desember 2017.

 

Vedlegg til regelboken:

Anvendelse av hvitvaskingsreglene på vergemålsområdet - datert 5.12.2012

Anvendelse av hvitvaskingsreglene på vergemålsområdet - datert 25.01.2013

Opprettelse av konto - legitimasjon for personer med vergemål - datert 18.12.2013

Mal for manuelle betalingsoppdrag

Malbrev - tilbud om fortsatt forvaltning

Skjema for endring av renter


( Sist endret: 10.01.2018)